VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej digitálního obsahu Prodávajícího uzavřený s Kupujícím prostřednictvím rozhraní Webových stránek Prodávajícího. 

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále také „Uživatel“). 

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího a platí pro prodej digitálního obsahu Prodávajícího na webových stránkách svobodnatelevize.info (dále jen “Webové stránky”).

2 PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je obchodní společnost Butterfly Destiny s.r.o., sídlo Černotín 35, Dnešice, PSČ 334 01, IČO 05298130 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, ve složce 261419 (dále jen „Prodávající“).

3 REGISTRACE

3.1 Digitální obsah Prodávajícího je prodáván pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Prodávajícího prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách. Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která se týkají Uživatelů, se vztahují i na Registrované uživatele.

3.2 Registrovaným uživatelem se stane Uživatel, který na Webových stránkách vyplní a odešle příslušný registrační formulář. Registrovaným uživatelem se může stát pouze osoba starší 18 let.

3.3 V registračním formuláři vyplní Uživatel následující údaje povinné pro registraci:

(a) e‑mail;

(b) heslo.

3.4 Registrací Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a bere na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů. Tuto skutečnost Uživatel potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři, resp. jeho odesláním.

3.5 Uživatel odesláním registračního formuláře souhlasí s těmito Podmínkami a výslovně potvrzuje, že:

(a) se stane Registrovaným uživatelem a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky;

(b) vzal na vědomí znění Informace o zpracování osobních údajů.

(c) při registraci poskytl aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků Prodávajícího, a že se nedopustil porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že by uvedl údaje jiné osoby (včetně použití cizího e‑mailu či jiných informací);

(d) přístupové heslo ke svému Uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho Uživatelský účet, a k dalším údajům;

(e) souhlasí se zpřístupněním zakoupeného Digitálního produktu bezprostředně po úhradě Kupní ceny, tedy před uplynutím 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající tak výslovně upozorňuje, že Registrovaný uživatel není po zahájení přehrávání Digitálního produktu oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení Kupní ceny.

(f) Prodávající neodpovídá za jakékoli škody způsobené Uživatelům v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;

(g) Prodávající je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to prostřednictvím konfirmačního e‑mailu;

(h) Prodávající je rovněž oprávněn identifikovat Registrovaného uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

4 UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1 Registrovaným uživatelům Prodávající zřídí a vede uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

4.2 Provedením registrace se Registrovanému uživateli vytvoří a aktivuje Uživatelský účet, k němuž má přístup z Webových stránek. Zadáním zaregistrovaného e‑mailu a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit pod svým Uživatelským účtem k užívání zakoupeného digitálního obsahu.

4.3 Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze Registrovaných uživatelů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e‑mailovou adresu [email protected].

5 VÝHRADY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského e‑mailu, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek ze strany Registrovaného uživatele.

5.2 Prodávající je oprávněn dle svého uvážení odstranit Uživatelský účet Registrovaného uživatele v případě, že:

(a) Prodávající má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s právními předpisy a/nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;

(b) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění zakoupený digitální obsah nebo jakoukoliv součást Webových stránek poskytovaných Prodejcem;

(c) Prodejce má důvodné podezření, že uživatelem zakoupeného digitálního obsahu je jiná osoba než Registrovaný uživatel;

(d) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Webových stránek či jiných elektronických prostředků Prodejce nebo data na nich uložená;

(g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.

 6 NABÍDKA DIGITÁLNÍHO OBSAHU A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

6.1 Prodávající nabízí Registrovaným uživatelům v rámci Webových stránek zhlédnutí audiovizuálních děl za úhradu Kupní ceny. (Dále jen “Digitální produkty”)

6.2 Ke zhlédnutí Digitálních produktů Uživatelem dochází ve formě tzv. streamingu, kdy má Uživatel sám k Digitálnímu produktu přístup v čase podle své vlastní volby.

6.3 Zaplacením Kupní ceny získává Uživatel vymezený počet minut přehrání (streamingu) daného Digitálního produktu. Tento vymezený počet minut je uveden u každého Digitálního produktu nabízeného Prodávajícím ke koupi na vybrané Webové stránce.

6.4 Prodávající si vyhrazuje právo rozsah nabízených Digitálních produktů kdykoliv měnit, včetně možnosti nabízené Digitální produkty dle svého uvážení z nabídky odebrat. 

6.5 Prodávající je oprávněn k Digitálním produktům připojovat obchodní sdělení (včetně reklamy, sponzorování, umístění produktu a jiných forem propagace) Prodávajícího anebo třetích stran.

6.6 Veškeré Digitální produkty jsou určeny výhradně k osobnímu užití, resp. spotřebě Uživatelů. Komerční nebo podnikatelské užití Digitálního produktu, popř. jakékoli jiné užití Digitálního produktu ve větším rozsahu, je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Digitální produkt jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, upravovat, nahrávat, sdílet či jinak užívat v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

7 UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

7.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané Webové stránce Prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. 

7.2 Prodejní formulář obsahuje vždy název objednávaného produktu, informaci o ceně včetně uvedení daní, počtu minut přehrání. 

7.3 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Uživatelem vzniká v okamžiku provedení úhrady Kupní ceny daného Digitálního produktu. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu a těmito obchodními podmínkami. 

7.4 Prodejce umožní odeslat Objednávku pouze Registrovanému uživateli v případě, kdy se seznámí s těmito Podmínkami Prodávajího a tuto skutečnost potvrdí při procesu Registrace. Podáním objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. 

7.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

7.6 Prodávající je povinen poskytnout digitální obsah, který si uživatel objednal a Uživatel se zavazuje digitální obsah převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

8 OBECNÁ UJEDNÁNÍ O DIGITÁLNÍM OBSAHU 

8.1 Koupí digitálního produktu dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi Prodávajícím a Uživatelem.

8.2 Uživatel se zavazuje zaplatit za digitální obsah odměnu (dále jen “Kupní cena”).

8.3 Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

8.4 V případě, že Uživatel není spotřebitelem, ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí těmito Podmínkami.

8.5 Prodávající je povinen digitální obsah poskytnout Uživateli k osobnímu užití ihned po získání sjednané odměny, pokud ze zjevných důvodů není sjednáno jinak.

8.6 Jestliže ze zjevných důvodů nebylo sjednáno pozdější poskytnutí digitálního obsahu a tento nebyl poskytnut ihned po uhrazení sjednané částky, Uživatel Prodávajícího o této skutečnosti upozorní. Nedojde-li k bezodkladnému zpřístupnění objednaného digitálního obsahu, může Uživatel od smlouvy odstoupit.

8.7 Aktualizace digitálního obsahu nejsou součástí plnění Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, pokud v objednávce není sjednáno jinak.

 

9 CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

9.1 Cena produktů, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je  uvedena na vybrané Webové stránce Prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. 

9.2 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

ZPŮSOB ÚHRADY 

9.3 Cenu produktu hradí Uživatel platební kartou, případně jinými způsoby platby momentálně dostupnými, a to předem. 

9.4 Platba je jednorázová.  

9.5 Kupní cena je splatná ihned v okamžiku uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak.

10 DODACÍ PODMÍNKY

Digitální produkt bude dodán formou zpřístupnění k přehrání v rozsahu daného počtu minut přehrání a to bez zbytečného odkladu. 

11 ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

11.1 Digitální produkty podléhají autorskému právu a jsou určeny pouze pro osobní potřebu Zákazníka. 

11.2 Digitální produkty, které Prodávající prostřednictvím Webové stránky prodává včetně jejich náplně podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

12 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila Smlouvu a/nebo tyto Podmínky podstatným způsobem.

12.2 Registrovaný uživatel je oprávněn Smlouvu kdykoli ukončit na webové stránce... Účinky ukončení Smlouvy nastávají vyčerpáním počtu minut přehrání u zakoupeného Digitálního produktu. Již uhrazená Kupní cena se nevrací.

12.3 Smlouva je ukončena rovněž v případě, kdy došlo k vyčerpání počtu minut přehrání u zakoupeného Digitálního produktu.

12.4 I po ukončení Smlouvy zůstává Registrovanému uživateli zachován Uživatelský účet. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoli opět objednat u Prodávajícího Digitální produkt z jeho nabídky, a to učiněním nové Objednávky, resp. uzavřením nové Smlouvy s Prodávajícím.

13 PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

13.1 Prodávající odpovídá Uživateli, že digitální produkt při převzetí nemá vady. V případě, že digitální obsah při převzetí není ve shodě se smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu, má Uživatel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu digitální obsah uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o poskytnutí digitálního obsahu. 

13.2 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Digitálního produktu uplatňuje Registrovaný uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře na Webové stránce https://svobodnatelevize.info/#informations pod odkazem Vytvořit dotaz nebo e-mailové zprávy na adresu [email protected].

13.3 Reklamační řízení počíná dnem, kdy Prodávající přijme e-mail s vytknutím vady od Uživatele. Prodávající je povinen vadu odstranit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí.

13.4 Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Uživateli díky pomalému internetovému připojení či neaktualizovanému internetovému prohlížeči.

13.5 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

 

14 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že digitální obsah poskytovaný Prodávajícím je určen především pro zábavné, popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, které by mohly být považovány za závazné a relevantní. Firma Butterfly Destiny s.r.o. se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost informací obsažených v Digitálních produktech.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Prodávající si vyhrazuje právo, že Digitální obsah nemusí být vždy nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Prodávajícího.

15.2 Webové stránky mohou být Prodávajícím měněny, může z nich být odstraněn obsah i digitální produkty kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu.

15.3 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky.

15.4 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.5. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím Webových stránek svobodnatelevize.info popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na Webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej digitálního obsahu Prodávajícího uzavřený s Kupujícím prostřednictvím rozhraní Webových stránek Prodávajícího. 

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále také „Uživatel“). 

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího a platí pro prodej digitálního obsahu Prodávajícího na webových stránkách svobodnatelevize.info (dále jen “Webové stránky”).

2 PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je obchodní společnost Butterfly Destiny s.r.o., sídlo Černotín 35, Dnešice, PSČ 334 01, IČO 05298130 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, ve složce 261419 (dále jen „Prodávající“).

3 REGISTRACE

3.1 Digitální obsah Prodávajícího je prodáván pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Prodávajícího prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách. Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která se týkají Uživatelů, se vztahují i na Registrované uživatele.

3.2 Registrovaným uživatelem se stane Uživatel, který na Webových stránkách vyplní a odešle příslušný registrační formulář. Registrovaným uživatelem se může stát pouze osoba starší 18 let.

3.3 V registračním formuláři vyplní Uživatel následující údaje povinné pro registraci:

(a) e‑mail;

(b) heslo.

3.4 Registrací Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a bere na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů. Tuto skutečnost Uživatel potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři, resp. jeho odesláním.

3.5 Uživatel odesláním registračního formuláře souhlasí s těmito Podmínkami a výslovně potvrzuje, že:

(a) se stane Registrovaným uživatelem a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky;

(b) vzal na vědomí znění Informace o zpracování osobních údajů.

(c) při registraci poskytl aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků Prodávajícího, a že se nedopustil porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že by uvedl údaje jiné osoby (včetně použití cizího e‑mailu či jiných informací);

(d) přístupové heslo ke svému Uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho Uživatelský účet, a k dalším údajům;

(e) souhlasí se zpřístupněním zakoupeného Digitálního produktu bezprostředně po úhradě Kupní ceny, tedy před uplynutím 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající tak výslovně upozorňuje, že Registrovaný uživatel není po zahájení přehrávání Digitálního produktu oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení Kupní ceny.

(f) Prodávající neodpovídá za jakékoli škody způsobené Uživatelům v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;

(g) Prodávající je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to prostřednictvím konfirmačního e‑mailu;

(h) Prodávající je rovněž oprávněn identifikovat Registrovaného uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

4 UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1 Registrovaným uživatelům Prodávající zřídí a vede uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

4.2 Provedením registrace se Registrovanému uživateli vytvoří a aktivuje Uživatelský účet, k němuž má přístup z Webových stránek. Zadáním zaregistrovaného e‑mailu a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit pod svým Uživatelským účtem k užívání zakoupeného digitálního obsahu.

4.3 Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze Registrovaných uživatelů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e‑mailovou adresu [email protected].

5 VÝHRADY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského e‑mailu, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek ze strany Registrovaného uživatele.

5.2 Prodávající je oprávněn dle svého uvážení odstranit Uživatelský účet Registrovaného uživatele v případě, že:

(a) Prodávající má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s právními předpisy a/nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;

(b) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění zakoupený digitální obsah nebo jakoukoliv součást Webových stránek poskytovaných Prodejcem;

(c) Prodejce má důvodné podezření, že uživatelem zakoupeného digitálního obsahu je jiná osoba než Registrovaný uživatel;

(d) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Webových stránek či jiných elektronických prostředků Prodejce nebo data na nich uložená;

(g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.

 6 NABÍDKA DIGITÁLNÍHO OBSAHU A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

6.1 Prodávající nabízí Registrovaným uživatelům v rámci Webových stránek zhlédnutí audiovizuálních děl za úhradu Kupní ceny. (Dále jen “Digitální produkty”)

6.2 Ke zhlédnutí Digitálních produktů Uživatelem dochází ve formě tzv. streamingu, kdy má Uživatel sám k Digitálnímu produktu přístup v čase podle své vlastní volby.

6.3 Zaplacením Kupní ceny získává Uživatel vymezený počet minut přehrání (streamingu) daného Digitálního produktu. Tento vymezený počet minut je uveden u každého Digitálního produktu nabízeného Prodávajícím ke koupi na vybrané Webové stránce.

6.4 Prodávající si vyhrazuje právo rozsah nabízených Digitálních produktů kdykoliv měnit, včetně možnosti nabízené Digitální produkty dle svého uvážení z nabídky odebrat. 

6.5 Prodávající je oprávněn k Digitálním produktům připojovat obchodní sdělení (včetně reklamy, sponzorování, umístění produktu a jiných forem propagace) Prodávajícího anebo třetích stran.

6.6 Veškeré Digitální produkty jsou určeny výhradně k osobnímu užití, resp. spotřebě Uživatelů. Komerční nebo podnikatelské užití Digitálního produktu, popř. jakékoli jiné užití Digitálního produktu ve větším rozsahu, je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Digitální produkt jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, upravovat, nahrávat, sdílet či jinak užívat v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

7 UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

7.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané Webové stránce Prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. 

7.2 Prodejní formulář obsahuje vždy název objednávaného produktu, informaci o ceně včetně uvedení daní, počtu minut přehrání. 

7.3 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Uživatelem vzniká v okamžiku provedení úhrady Kupní ceny daného Digitálního produktu. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu a těmito obchodními podmínkami. 

7.4 Prodejce umožní odeslat Objednávku pouze Registrovanému uživateli v případě, kdy se seznámí s těmito Podmínkami Prodávajího a tuto skutečnost potvrdí při procesu Registrace. Podáním objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. 

7.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

7.6 Prodávající je povinen poskytnout digitální obsah, který si uživatel objednal a Uživatel se zavazuje digitální obsah převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

8 OBECNÁ UJEDNÁNÍ O DIGITÁLNÍM OBSAHU 

8.1 Koupí digitálního produktu dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi Prodávajícím a Uživatelem.

8.2 Uživatel se zavazuje zaplatit za digitální obsah odměnu (dále jen “Kupní cena”).

8.3 Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

8.4 V případě, že Uživatel není spotřebitelem, ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí těmito Podmínkami.

8.5 Prodávající je povinen digitální obsah poskytnout Uživateli k osobnímu užití ihned po získání sjednané odměny, pokud ze zjevných důvodů není sjednáno jinak.

8.6 Jestliže ze zjevných důvodů nebylo sjednáno pozdější poskytnutí digitálního obsahu a tento nebyl poskytnut ihned po uhrazení sjednané částky, Uživatel Prodávajícího o této skutečnosti upozorní. Nedojde-li k bezodkladnému zpřístupnění objednaného digitálního obsahu, může Uživatel od smlouvy odstoupit.

8.7 Aktualizace digitálního obsahu nejsou součástí plnění Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, pokud v objednávce není sjednáno jinak.

 

9 CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

9.1 Cena produktů, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je  uvedena na vybrané Webové stránce Prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. 

9.2 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

ZPŮSOB ÚHRADY 

9.3 Cenu produktu hradí Uživatel platební kartou, případně jinými způsoby platby momentálně dostupnými, a to předem. 

9.4 Platba je jednorázová.  

9.5 Kupní cena je splatná ihned v okamžiku uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak.

10 DODACÍ PODMÍNKY

Digitální produkt bude dodán formou zpřístupnění k přehrání v rozsahu daného počtu minut přehrání a to bez zbytečného odkladu. 

11 ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

11.1 Digitální produkty podléhají autorskému právu a jsou určeny pouze pro osobní potřebu Zákazníka. 

11.2 Digitální produkty, které Prodávající prostřednictvím Webové stránky prodává včetně jejich náplně podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

12 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila Smlouvu a/nebo tyto Podmínky podstatným způsobem.

12.2 Registrovaný uživatel je oprávněn Smlouvu kdykoli ukončit na webové stránce... Účinky ukončení Smlouvy nastávají vyčerpáním počtu minut přehrání u zakoupeného Digitálního produktu. Již uhrazená Kupní cena se nevrací.

12.3 Smlouva je ukončena rovněž v případě, kdy došlo k vyčerpání počtu minut přehrání u zakoupeného Digitálního produktu.

12.4 I po ukončení Smlouvy zůstává Registrovanému uživateli zachován Uživatelský účet. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoli opět objednat u Prodávajícího Digitální produkt z jeho nabídky, a to učiněním nové Objednávky, resp. uzavřením nové Smlouvy s Prodávajícím.

13 PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

13.1 Prodávající odpovídá Uživateli, že digitální produkt při převzetí nemá vady. V případě, že digitální obsah při převzetí není ve shodě se smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu, má Uživatel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu digitální obsah uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o poskytnutí digitálního obsahu. 

13.2 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Digitálního produktu uplatňuje Registrovaný uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře na Webové stránce https://svobodnatelevize.info/#informations pod odkazem Vytvořit dotaz nebo e-mailové zprávy na adresu [email protected].

13.3 Reklamační řízení počíná dnem, kdy Prodávající přijme e-mail s vytknutím vady od Uživatele. Prodávající je povinen vadu odstranit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí.

13.4 Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Uživateli díky pomalému internetovému připojení či neaktualizovanému internetovému prohlížeči.

13.5 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

 

14 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že digitální obsah poskytovaný Prodávajícím je určen především pro zábavné, popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, které by mohly být považovány za závazné a relevantní. Firma Butterfly Destiny s.r.o. se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost informací obsažených v Digitálních produktech.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Prodávající si vyhrazuje právo, že Digitální obsah nemusí být vždy nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Prodávajícího.

15.2 Webové stránky mohou být Prodávajícím měněny, může z nich být odstraněn obsah i digitální produkty kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu.

15.3 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky.

15.4 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.5. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím Webových stránek svobodnatelevize.info popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na Webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.